กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การแถลงผลงาน "ครบรอบ 2 ปี คณบดีคณะเกษตรศาสตร์" มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี, 23 มีนาคม 2548
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ 7. การบริหารและจัดการ
จำนวน 60 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery