กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การจัดประชุมสัมมนา "โครงการเสวนาและกำหนดกลยุทธ์ สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก, 28-30 มีนาคม 2548
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ
จำนวน 75 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery