กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การฝึกอบรม เรื่อง "กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ จากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12-13 พฤษภาคม 2548
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 12 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery