กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2548 คณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมมันปลา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 พฤษภาคม 2548
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
จำนวน 42 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery