กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การศึกษาดูงานของผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ณ ยุพาฟาร์ม อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยการประสานงานของ นสพ.ดร.สมชัย สวาสดิพันธ์ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์, 10 กันยายน 2548
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ
จำนวน 31 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery