กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การประชุมโครงการจัดทำแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster Mapping) โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันคีนันแห่งเอเชียและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 3-4 พฤศจิกายน 2548
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 26 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery