กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การประชุม "กรอบและแนวทางงานวิจัยการเกษตร" โดยสำนักงานพัฒนางานวิจัยการเกษตร (สวก.) ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 10 พฤศจิกายน 2548
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 28 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery