กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายบุญยืน คำสุทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมชำนาญการ นำสมาชิกจากศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนของตำบลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20 คน เข้ารับฟังการบรรยายการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ และจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ณ. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยมี ผศ.ดรยุวดี ชูประภาวรรณ และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 7 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery