กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ในงาน “การประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืช ดีเด่น ระดับเขต” โดยมี นายจำรัส เอมกลาง หัวหน้าเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดงาน ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านโนนเมืองน้อย ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 24 กันยายน 2557 โดยมีผู้ร่วมงาน จำนวน 100 คน
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 9 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery