กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การประชุมวิชาการ งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2552 "ยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การจัดการอย่างเหมาะสมและยั่งยืน" 20-22 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 126 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery