กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ผักไฮโดรโปนิกส์ไฮโดรโปนิกส์ งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2552 "เกษตรไทย : สู้ภัยเศรษฐกิจ" ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 กุมภาพันธ์ 2552
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 14 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery