กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : โครงการเกษตรอำลา ประจำปีการศึกษา 2557, มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้พบปะสังสรรค์กับรุ่นน้องก่อนจบการศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับโอวาทจากอาจารย์เพื่อเป็นแนวคิดและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษา, 27 เมษายน 2558
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 21 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery