กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคณะฯ สู่ประชาคมอาเซียน" ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 30 เมษายน 2558
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ
จำนวน 82 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery