กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล ได้รับเชิญจากสำนักความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร) กระทรวงต่างประเทศ เพื่อให้ข้อคิดเห็นแผนงานการพัฒนาด้านการเกษตรประเทศภูฎาน ในโอกาสนี้ ดร. วรงค์ นัยวินิจ และ รศ.ดร. อดุลย์ อภินันท์ ร่วมทำงานในครั้งนี้ด้วย, 17 พฤษภาคม 2558
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 9 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery