กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ, ยางและผลิตภัณฑ์จากยางพารา โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 15 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 พฤษภาคม 2558
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 23 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery