กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินงานจัดโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกผักและผลไม้เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙ โดยแผนงานในโครงการกำหนดให้มีการจัดฝึกอบรม GAP Program for Cambodian Government Officials ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐจากราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน ๑๓ คน ในระหว่างวันที่ ๒ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practices, GAP) ซึ่งได้มีพิธีเปิดการอบรมโดยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 34 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery