กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : โครงการ "การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารเหล่านั้นในขนุนไทย" ดำเนินการวิจัยโดย ผศ.ดร.วิริยา พรมกอง สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตา และ ดร.ทินน์ พรหมโชติ สาขาวิชาพืชสวน ซึ่งเป็นเครือข่ายสถาบันร่วมวิจัยในกลุ่มชุดโครงการคุณค่าผลไม้ไทย (Thai Fruits-Functional Fruits) ที่ประสานงานโดย ศาสตราจาย์เกียรติคุณ ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านสาธารณะ
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย
จำนวน 3 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery