กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงตัวห้ำ และจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อศัตรูพืช ให้กับเจ้าหน้าที่เกษตรจากราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 13 ราย ในวันที่ 7 มิถุนายน 2558 ที่เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ในโครงการ GAP Program for Cambodian Government officials ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกผักและผลไม้เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา” ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 13 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery