กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : เจ้าหน้าที่จากแผนกกสิกรรมแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว จำนวน 20 ราย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืช โดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 8 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery