กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ประกาศสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น สาขาการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทอาจารย์ดีเด่น (ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป), ด้านการเรียนการสอนระดับดีมาก ผศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 29 พฤษภาคม 2558
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 7. การบริหารและจัดการ
จำนวน 6 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery