กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ให้แก่เกษตรกร”จำนวน 25 ราย โดยฝึกอบรมกิจกรรมเกี่ยวกับ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อศัตรูพืช พร้อมกับจัดแสดงแมลงตัวห้ำ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 25 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery