กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ในงาน“วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2558”โดยมี นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เปิดงาน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านกวางดีด ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล และเกษตรกร จากตำบลโนนสมบูรณ์ รวมประมาณ 350 คน
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 12 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery