กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ในหัวข้อ “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และการผลิตเชื้อราปฏิปักษ์เพื่อควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” ภายใต้โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพอาชีพการเกษตรสำหรับเกษตรกรวัยทอง “ให้กับกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดยโสธร จำนวน 50 ราย ในวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร จังหวัดยโสธร
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 6 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery