กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ดูงานวิชาฝึกงานพืชสวน 1 และวิชาไม้ผลเขตร้อน ณ สวนเกษตรกร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 31 ต.ค. 2558
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 2. การเรียนการสอน 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
จำนวน 16 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery