กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การสำรวจภาคสนามของนักศึกษาภาควิชาประมง ประจำภาคการศึกษา 2558 วิชามีนวิทยา และ วิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง 7 และ 8 พฤศจิกายน 2558
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 2. การเรียนการสอน 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 4. การวิจัย
จำนวน 42 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery