กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : โครงการ 5 ส. (Big Cleaning Day) การปรับปรุงกายภาพ ทัศนียภาพ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มิถุนายน - กันยายน 2560
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7. การบริหารและจัดการ
จำนวน 77 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery