กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx งานประกันคุณภาพการศึกษา 26-27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 มิถุนายน 2560
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จำนวน 65 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery