กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท รับการประเมินวันที่ 2 สิงหาคม 2560
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จำนวน 4 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery