กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ดร ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ บรรยายพิเศษเรื่อง พันธุ์ปลาลุ่มน้ำโขงกับวิถีชีวิตคนอีสาน และ ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสอบนักศึกษาปริญญาเอก ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8 สิงหาคม 2560
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 2. การเรียนการสอน 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 6 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery