กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : อาจารย์และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และรางวัลบุคลากรดีเด่น ในวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยมี รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ และ รศ. ธีระพล บันสิทธิ์ ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดี ผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด, ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ, นางสุจิตร อุตรมาตร์, นางกินรี เจริญผล, นายสมพาน จรรยากรณ์ และนายคำผิว สีหะนะ ผู้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประกอบด้วย ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ, ดร.นิมมานรดี พรหมทอง และ นายวีระพงษ์ บัวเขียว
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จำนวน 58 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery