กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : พิธีเปิด โครงการเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการ ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รศ.ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, 17-18 สิงหาคม 2560
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 20 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery