กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การประชุมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัทปากซอง ไฮแลนด์ จำกัด วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ คณะเกษตรศาสตร์
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ 4. การวิจัย
จำนวน 11 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery