กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎี สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 29 สิงหาคม 2560
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จำนวน 27 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery