กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมจำปาสัก สปป.ลาว กิจกรรมภายใต้โครงการได้แก่ การพัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม และ ศึกษาต่อ ปัจจุบันมีอาจารย์จากวิทยาลัยฯ ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาประมง จำนวน 2 คน) การพัฒนาการเรียนการสอน (พัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอน) การพัฒนาห้องปฏิบัติการและฟาร์มสัตว์น้ำ กิจกรรมที่ดำเนินการตั้งแต่ เม.ย.- ก.ค. 60 ได้แก่ การประเมินสถานที่ การประเมินการเรียนการสอน การประชุมระดมความคิดเห็นภาคราชการและเอกชนในแขวงจำปาสักในประเด็นการพัฒนาหลักสูตร การอบรมการเขียนแผนการสอน ได้รับงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ ระยะการดำเนินงานเฟสแรก 2560-2564 ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ เป็นผู้ประสานงานโครงการ
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 60 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery