กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ดร ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรม SEDES IJL Fish biology and Functional ecology ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ นครโฮจีมินห์ 28-31 สิงหาคม 2560
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 104 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery