กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : โครงการฝึกอบรมทักษะการสอนและการจัดกิจกรรมในห้องเรียน, 10-24 กันยายน 2560 เป็นกิจกรรมภายใต้แผนการดำเนินงาน (2060-2564) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก สปป.ลาว ได้รับงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ เป็นผู้ประสานโครงการ
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 2. การเรียนการสอน 4. การวิจัย
จำนวน 31 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery