กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ฯพณฯ รัฐมนตรีสำนักนายก นายออมสิน ชีวพฤกษ์ และดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชาการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพในพิธีเปิด “โครงการอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูล” ที่บ้านวังสะแบงใต้ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ เป็นผู้ประสานงานโครงการ
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 24 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery