กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ด้วยรักและผูกพันสายสัมพันธ์ร่มกันเกรา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความมุทิตาจิตแก่ นายเทวัญ ตติยรัตน์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตรศาสตร์ และผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะเกษตรศาสตร์, 22 กันยายน 2560
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 137 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery