กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จำนวน 122 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery