กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ นายเทวัญ ตติยรัตน์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 29 กันยายน 2560
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 130 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery