กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ผศ.ดร.วิริยา พรมกอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กลุ่มอุตสาหกรรม ในการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560 ณ ห้อง M01 ชั้น M อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 3 ตุลาคม 2560
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย
จำนวน 14 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery