กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนชาวประมงในลุ่มน้ำมูล
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 24 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery