กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การเข้าศึกษาดูงานศูนย์เกษตรอินทรีย์ (บ้านดิน) ของกลุ่มเกษตรกรภายนอก โดยมี นายสัตวแพทย์ ดร.สมชัย สวาสดิพันธ์ เป็นผู้ดูแลให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เกษตรอินทรีย์ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 22 พฤศจิกายน 2550
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 40 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery