กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาเทอมต้น ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปโครงการที่ ดำเนินการไปแล้ว และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการของสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ บุคลากรและผู้เข้าร่วมรับฟังสัมมนา โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 35 คน
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 2. การเรียนการสอน 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
จำนวน 17 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery