กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : อบรบเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานการเงินการเดินทางไปราชการ อบรมสัมมนาและการเบิกจ่ายต่างๆ, 17 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จำนวน 34 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery