กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 7. การบริหารและจัดการ
จำนวน 27 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery