กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทบาทและหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตร โดยงานหลักสูตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 7. การบริหารและจัดการ 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จำนวน 26 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery