กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัมนาแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย วันที่ 24 พ.ย. 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 2. การเรียนการสอน 7. การบริหารและจัดการ
จำนวน 18 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery