กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง อบรมเชิงปฎิบัติการระบบสารบรรณ ครั้งที่ 2 วันที่ 9-10 พ.ย. 60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 7. การบริหารและจัดการ
จำนวน 25 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery