กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การบรรยายพิเศษภาควิชาสัตวศาสตร์ การผลิตปศุสัตว์เพื่อมุ่งสู่การผลิตอาหารปลอดภัย โดยคุณจิรบูรณ์ ประสารพันธ์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 29 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
จำนวน 26 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery